GCMS-QP2020 NX

GCMS-QP2020 NX 氣相層析質譜儀

188 - GCMS-QP2020 NX

Shimadzu 四極桿 GCMS-QP2020 NX 氣相層析質譜儀 (GC-MS) 在同級產品中,不僅擁有最佳的性能,更具備最高的運作效率。此新型高階單段四極桿 GCMS 在操作簡易度和耐用性均表現出色。高性能分析儀器在環境污染監測、法醫鑑識和材料科學等多個領域的重要性越來越高。無論您屬於什麼領域,高效可靠的 GCMS-QP2020 NX 都能滿足您實驗室的需求。

特色

更多詳情
{"title":"\u4e0b\u8f09","description":"\u4e0b\u8f09\u6700\u65b0\u578b\u9304","source":"product","key":3274,"max":"30","filter_types":["brochures"],"link_title":"View other Downloads","link_url":"","pdf_links":[]} {"title":"\u61c9\u7528\u8cc7\u8a0a","source":"product","key":3274,"max":"3","filter_types":["applications","application_note","posters"],"link_title":"\u66f4\u591a\u8a73\u60c5","link_url":"\/products\/gas-chromatograph-mass-spectrometry\/single-quadrupole-gc-ms\/gcms-qp2020-nx\/applications.html","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"\u6280\u8853\u6587\u4ef6","source":"product","key":3274,"max":"3","filter_types":["technical","technical_reports","white_papers","primers"],"link_title":"\u66f4\u591a\u8a73\u60c5","link_url":"\/products\/gas-chromatograph-mass-spectrometry\/single-quadrupole-gc-ms\/gcms-qp2020-nx\/applications.html#tbaleAnchor_technical","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"\u8aaa\u660e\u624b\u518a","source":"product","key":3274,"max":"3","filter_types":["manuals"],"link_title":"\u66f4\u591a\u8a73\u60c5","link_url":"\/products\/gas-chromatograph-mass-spectrometry\/single-quadrupole-gc-ms\/gcms-qp2020-nx\/applications.html#tbaleAnchor_manual","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"}

環境友善永續措舉